• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Наукова діяльність

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота за такими напрямками: 
 • Математичне моделювання, оптимізація та керування динамічними системами та технологічними процесами.
 • Задачі оптимального керування системами з розподіленими параметрами.
 • Оптимізація потоків на транспортних мережах.
 • Задачі оптимального керування для нелінійних законів збереження.
 • Асимптотичний аналіз оптимізаційних задач на областях зі складною структурою.
 • Усереднення та варіаційна збіжність задач оптимального керування.
 • Оптимальне керування на густих періодичних графах.
 • Задачі оптимального керування в коефіцієнтах для рівнянь в частинних похідних.
 • Оптимізація в частково упорядкованих просторах.
 • Обернені задачі та методи параметричного оцінювання.
 • Точні і наближені методи теорії диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь.
 • Математичне моделювання та розв’язання задач теорії нерівноважних релаксаційних процесів тепломасопереносу.

На кафедрі працює науковий семінар “Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання” для викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів. За результатами його роботи видається науковий журнал “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання.”. На кафедрі працюють магістратура та аспірантура, видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів “Диференціальні рівняння та їх застосування”.

З основними публікаціями співробітників кафедри можна ознайомитися на сторінці “Вибрані публікації”

 • science_1
 • science_2
 • science_3
 • science_4
 • science_6
 • science_7
 • science_8

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.

Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань (Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications)

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань."

Наукове видання "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" (надалі JODEA) публікує оригінальні статті, дослідження, які пов'язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов'язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв'язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях. Всі статті підлягають рецензуванню групою міжнародних провідних експертів в математичній теорії керування та диференціальних рівняннях.

Науковий журнал "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ” (2009 – 2017, ISSN (Print): 2312-4547, ISSN (Online): 2415-7325) та збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування» (1968 – 2008), які щорічно друкувалися у період з 1968 по 2017 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (фізико-математичні науки) за спеціальностями 111 – математика, 113 – прикладна математика. Журнал видається двічі на рік.