• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Вибрані публікації

  1. Syasev, A., Vesselovskiy, V., Mamuzić, I., Kochubey, A., Syasev, V. and Klim, V., The nonlinear shaping of the thermomechanical status of two-phases. AMATERIALI IN TEHNOLOGIJE 37 (2003) 3-4, pp. 137 — 134.
Анотація

The method and the algorithm for the calculation of the thermomechanical status of bodies are proposed which connect the mechanical behavior of a material at the interchange of heat with the environment. The nonlinear problem of the thermomechanical status of heating of two-phase bodies is solved. The laws of motion of the phase boundary, the temperature field and of the strained state in the rod are given. The outcomes are presented as a relation, of both, temperature and strain upon time and location.


  1. Сясєв, А.В., Щербіна, І.В., Математичне моделювання процесу деформування кругового циліндра при внутрішньому нарощуванні. Вісник Дніпропетровського університету. – 2009. – Т. 17, вип. 1. – С. 116-125. DOI: 10.15421/140910
Анотація

Розглядаеться задача про напружено-деформований стан в’язкопружного пустотілого циліндра, який нарощується під дією внутрішнього тиску. Припускається, що процес неперервного нарощування мае місце зі сторони внутрішнього радіуса. Розглянуто окремий випадок лінійного закону повзучості, а також наведено результати розрахунків, які показують динаміку напружень та деформацій, що при цьому виникають.


  1. Зеленська, Т.С., Сясєв, А.В., Початково-крайова задача визначення динамічних напружень в шахтних підйомних механізмах з врівноваженим головним канатом. Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – Т. 21, вип. 5. – С. 118-129. DOI: 10.15421/141309
Анотація

Розглянуто постановку крайової задачі для сталевого каната підйомної установки. Знайдено розв’язок початково-крайової задачі для пружної нитки як об­лаеті з рухомою границею. Наведено програмну реалізацію результатів впливу відображених хвиль на напруження в перетинах каната.


  1. Зеленська, Т.С., Сясєв, А.В., Математичне моделювання динаміки підйомних канатів з урахуванням поздовжніх переміщень. Вісник Дніпропетровського університету. – 2014. – Т. 22, вип. 6. – С. 150-158. DOI: 10.15421/141409
Анотація

Побудовано та обґрунтовано уточнену математичну модель багатоканатної піднімаль-ної установки. Досліджено динамічні процеси, що виникають у головному канаті, з метою підвищити міцність і довговічність піднімальних і зрівноважувальних канатів. Наведено результати розрахунків.


  1. Сясєв, А.В., Костащук, М.В., Моделювання процесу кристалізації стрижня з урахуванням взаємного впливу температурних і механічних полів. Вісник Дніпропетровського університету. – 2015. – Т. 23, вип. 7. – С. 9-28. DOI: 10.15421/141502
Анотація

Розв’язано задачу про визначення закону руху фронту кристалізації та термомеханічного стану двофазного стрижня у випадку взаемного впливу температурних і механічних полів. Застосовано наближений аналітичний метод разом із методом послідовних інтервалів і варіаційним принципом Гіббса (останній повинен указати, що «вигідніше» природі за заданих зовнішніх впливах — змінити температуру фіксованого елемента тіла або перевести цей елемент з одного агрегатного стану в інший). Одержано співвідношення для визначен­ня закону руху межі поділу фаз, температурного поля і напружено-деформованого стану в стрижні. Результати подано у вигляді графіків залежності температури і напружень від часу і координати. Аналіз одержаних результатів засвідчив, що зміна умов теплообміну з навколишнім середовищем і геометричних розмірів суттєво впливають на процес кристалізації, а отже, і на температурні й механічні поля. Головний результат полягає в такому: розроблено наближений аналітичний метод і алгоритм розв’язання задачі термов’язкопружності для зростаючих тіл за наявності фазового переходу з урахуванням теплообміну з навколишнім середовищем; на основі розробленого методу визначено за­кон руху межі поділу фаз, температурив поле і напружено-деформований стан визначано в результаті розв’язання так званої зв’язаної задачі термов’язкопружності; отримані наближені аналітичні розв’язки задач, що дозволяють моделювати різноманітні технологічні процеси.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wpDiscuz

Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань (Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications)

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань."

Наукове видання "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" (надалі JODEA) публікує оригінальні статті, дослідження, які пов'язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов'язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв'язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях. Всі статті підлягають рецензуванню групою міжнародних провідних експертів в математичній теорії керування та диференціальних рівняннях.

Науковий журнал "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ” (2009 – 2017, ISSN (Print): 2312-4547, ISSN (Online): 2415-7325) та збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування» (1968 – 2008), які щорічно друкувалися у період з 1968 по 2017 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (фізико-математичні науки) за спеціальностями 111 – математика, 113 – прикладна математика. Журнал видається двічі на рік.