• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Вибрані публікації

  1. Kogut, P.I., Manzo, R. and Nechay, I.V., Topological Aspects of Scalarization in Vector Optimization Problems. Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2010, Vol.7, Issue 2., pp. 25–49.
Анотація

In this paper, we study vector optimization problems in partially ordered Banach spaces. We suppose that the objective mapping possesses a weakened property of lower semicontinuity and make no assumptions on the interior of the ordering cone. We derive sufficient conditions for existence of efficient solutions of the above problems and discuss the role of topological properties of the objective space. We discuss the scalarization of vector optimization problems when the objective functions are vector-valued mappings with a weakened property of lower semicontinuity. We also prove the existence of the so-called generalized efficient solutions via the scalarization process. All principal notions and assertions are illustrated by numerous examples.


  1. Сясєв, А.В., Наближений аналітичний метод розрахунку тіл, що ростуть з урахуванням фазового переходу. Д.: ДДУ, Вісник Дніпропетр. ун-ту. Механика. 2001. Т.1, вип. 5. С. 125-137.
Анотація

Представлено постановку зв’язаної задачі термов’язкопружності для зростаючого циліндричного двухфазного тіла і метод її розв’язання. Запропоновано класифікацію різних постановок задач механіки зростаючих в’язкопружних тіл, яка необхідна для реалізації пропонованого методу розв’язання зв’язаної задачі. Дано аналіз результатів, одержаних при їхньому розв’язанні. Як тестовий приклад розглянута зв’язана задача для стрижня.


  1. Сясєв, А.В., В’язкопружне деформування кругового циліндра при внутрішньому нарощуванні. Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка: Вісник Львівського ун-ту. Серія фізико-математична. 2001. Вип. 59. С. 204-211.
Анотація

Розглянуто задачу про НДС в’язкопружного полого циліндра, який нарощується під дією внутрішнього тиску. Процес безперервного нарощування відбувається за внутрішнім радіусом так, що радіус і тиск змінюються за заданим законом. Розглянуто окремий випадок лінійного закону повзучості, а також представлені чисельні результати у вигляді графіків залежності напружень і переміщень від часу для різних точок циліндра.


  1. Vesselovskiy, V.B., Kochubey, A.A., Syasev, A.V., Mamuzych, I., Klim, V.Y. and Syasev, V.A., Approximate methods of the solution of non-linear problems thermomecanics with driving border. Acta Metallurgica Slovaca, 8, 2002, 3 (321 – 335 ).
Анотація

The mathematical models are adduced and the methods of the solution one and multiphase problems of Stefan are offered. For construction of selfcontained problem solvings of Stefan the solutions of not characteristic Cauchy problem is used. The algorithm of the solution is shown to integrating a system of dace differential equations. The approximated analytical computational method of diphasic bodies is adduced, when the motion of a demarcation descends owing to thermoexchange by enviroment. The method allows with the help of a variational principle of Gibbs to determine tight – strained state in a body, temperature field and law of motion of a demarcation of phases. The model of calculation of thermoexchange agglamareted of iron-ore stuffs by the way of preforms of the spherical shape up to temperatures of optimum development of deoxidation processes by multicomponent gas is submitted. The model is constructed on the basis of multiphase problem of Stefan. The solution of a problem is obtained by a method of final differences.


  1. Kochubey, A., Syasev, A.V., Vesselovskiy, V.B., Mamuzych, I., Makarenkov, E.A. and Scherbina, I.V., Mathematical modelling of metallurgical processes with usage of the theory of increasing bodies. Acta Metallurgica Slovaca, 8, 2002, 3 (308 – 320).
Анотація

The mathematical model of increasing visco-elastic hollow of the barrel with a fluid phase inside is offered. The material of the barrel in a fluid modular state represents perfect fluid, and in solid state visco-elastic body. The analysis of temperature effect and geometrical sizes the component on tight – strained state is conducted. The mathematical model is designed and the calculation of a thermal state of rolls of hot-rolled steel is conducted.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wpDiscuz

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання."

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування», який щорічно друкувався у період з 1968 по 2008 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 №747 журнал внесено (поновленно) до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки) за спеціальностями: 113 – прикладна математика (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Журнал видається 1 раз на рік.
Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.