• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Положення про атестацію

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕК ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

7.1. Здобувачеві вищої освіти, який успішно склав усі, визначені навчальним планом види атестації, за рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація та видається документ про вищу освіту державного зразка.

7.2. Здобувачі вищої освіти, які за наслідками виконання освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми мають оцінки «відмінно» не менше як 75% з усіх навчальних дисциплін і практичної підготовки, оцінки «добре» з інших навчальних дисциплін та бальні оцінки з заліків не менше 75, пройшли атестацію з оцінкою «відмінно», мають наукові здобутки, що підтверджується висновком відповідної кафедри, отримують документ про вищу освіту державного зразка з відзнакою, про що у протоколі засідання ЕК робиться відповідний запис.
Рекомендація кафедри щодо видачі здобувачеві вищої освіти диплому з відзнакою надається за умови дотримання ним упродовж навчання на відповідному рівні вищої освіти, після завершення якого він претендує на диплом з відзнакою, однієї з таких обов’язкових вимог:

  • наявність наукових результатів, які відповідають спеціальності (напряму підготовки), що здобувалась, і опублікованих наукових праць;
  • участь у міжнародних чи всеукраїнських фахових наукових конференціях, студентських олімпіадах чи конкурсах наукових робіт;
  • участь у виконанні фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень у складі науково-дослідних колективів університету.

Участь здобувачів вищої освіти у вище наведених наукових заходах має бути підтверджена відповідними документами (програмами конференцій, опублікованими працями, наказами ректора про зарахування до складу виконавців НДР тощо).

7.3. Здобувача вищої освіти, який за результатами атестації отримав незадовільну оцінку або не атестований з будь-яких причин, відраховують з Університету як такого, що закінчив повний теоретичний і практичний курс навчання, але не пройшов атестації, з правом повторної атестації один раз упродовж трьох років. Йому видають академічну довідку встановленого зразка.
Перелік дисциплін, що їх виносять на комплексні кваліфікаційні екзамени для осіб, які проходять повторну атестацію, визначають відповідно до освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм підготовки, які діяли у рік закінчення студентом теоретичного навчання. Тему випускної кваліфікаційної роботи (проекту) для осіб, які проходять повторну атестацію, визначає випускова кафедра: залишає попередню або призначає нову тему.

7.4. Особи, які за наслідками атестації отримали незадовільні оцінки, мають право один раз упродовж трьох років після відрахування з університету поновитися у число здобувачів вищої освіти (в межах ліцензованого обсягу за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки)) для проходження повторної атестації в Університеті за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб за винятком випадків неявки на атестацію або не представлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) на захист з поважних причин, підтверджених документально.

7.5. Здобувач вищої освіти, який не пройшов атестацію повторно, має право поновитися (в межах ліцензованого обсягу за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки)) для повторного навчання в Університеті протягом повного останнього семестру.

7.6. Одержання незадовільної оцінки або неявка на один із видів атестації не позбавляє права студента у поточному навчальному році складати інший вид атестації.

7.7. Повторне проходження здобувачем вищої освіти атестації з метою підвищення оцінки не дозволяється.

7.8. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК для складання комплексного кваліфікаційного екзамену та/або захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту), то у протоколі засідання ЕК відзначають, що він не атестований у зв’язку з неявкою на засідання ЕК.

7.9. Результати тестових (письмових) екзаменів оголошуються головою екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного дня, а оцінки з усних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) оголошуються в день засідання ЕК.

7.10. Університет на підставі рішень ЕК видає наказ про присудження особам, які успішно виконали освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми за певними рівнями вищої освіти, відповідних ступенів вищої освіти та відповідних кваліфікацій, що складаються з інформації про здобуті особами ступені вищої освіти, спеціальності та спеціалізації, та в певних випадках – професійні кваліфікації.

7.11. За підсумками діяльності ЕК її голова складає звіт (Додаток 9), який затверджується на її заключному засіданні. У звіті:

  • відображаються якість підготовки та набуті компетентності здобувачами вищої освіти із спеціальності (напряму підготовки), якість виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів), актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і виробництва та запиту ринку праці;
  • вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи ЕК;
  • формулюються пропозиції щодо покращення підготовки фахівців;
  • відзначаються рекомендації щодо випускних кваліфікаційних робіт (проектів), які можуть бути використані на підприємствах, у науково-дослідних установах тощо;
  • надаються рекомендації щодо подання випускних кваліфікаційних робіт (проектів) на конкурси наукових робіт тощо.

7.12. Звіт про роботу ЕК, після його обговорення на заключному засіданні, подається до навчального відділу та деканату факультету (навчально- наукового інституту, центру).

7.13. Результати роботи, пропозиції та рекомендації ЕК обговорюються на засіданнях випускових кафедр, вчених рад факультетів (навчально-наукових інститутів).

7.14. Протягом місяця після дати відрахування здобувачів вищої освіти, які завершили навчання, секретар ЕК надає до навчального відділу проект наказу на оплату праці голови та членів ЕК, які не є співробітниками Університету, до якого додаються заяви на оплату, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів та документів про присвоєння вчених звань, наукових ступенів.

Завантажити PDF

Завантажити додатки одним архівом у форматі DOC

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.