• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Положення про атестацію

6.6. Для забезпечення належного рівня якості випускних кваліфікаційних робіт (проектів) і підготовки здобувачів вищої освіти до їх захисту випускові кафедри проводять нормоконтроль, перевірку їх змісту на плагіат та організовують попередній захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів). З цією метою завідувач випускової кафедри створює відповідні комісії зі складу її науково-педагогічних працівників.
Роботу в складі комісій з нормоконтролю чи попереднього захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) науково-педагогічні працівники фіксують у своїх індивідуальних планах роботи в розділі «Організаційна робота».

6.7. Обов’язковими вимогами для представлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) до захисту на засіданні відповідної ЕК є:

  • проходження випускною кваліфікаційною роботою (проектом) процедур нормоконтролю, перевірки на плагіат та попереднього захисту;
  • подання здобувачем вищої освіти своєї випускної кваліфікаційної роботи (проекту), підписаної керівником і завідувачем випускової кафедри, секретарю ЕК не пізніше одного дня до визначеного розкладом початку роботи ЕК;
  • наявність письмового відгуку керівника з характеристикою діяльності випускника у процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та письмової рецензії на випускну кваліфікаційну роботу (проект).

6.8. Рецензія на випускну кваліфікаційну роботу (проект) повинна містити її оцінку за національною шкалою оцінювання знань (Додаток 8). Негативна рецензія не є підставою для недопущення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) до захисту.

6.9. До ЕК можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної випускної кваліфікаційної роботи (проекту): копії друкованих статей за темою роботи, документи, що підтверджують практичне застосування роботи, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

6.10. Захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів) може проводитись як в Університеті, так і на підприємствах, в установах та організаціях, зокрема й на філіях кафедр, для яких тематика робіт, поданих для захисту, має науковий, теоретичний або практичний інтерес.

6.11. Захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здійснюється, як правило, українською мовою. Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) іноземною мовою регламентується відповідним положенням Університету.

6.12. У засіданнях ЕК можуть брати участь керівники робіт, рецензенти, науково-педагогічні працівники кафедр, запрошені, бажаючі.

6.13. Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) здобувачеві вищої освіти надається до 15-ти хвилин.
Після доповіді здобувач вищої освіти відповідає на питання членів ЕК. Запитання можуть стосуватися теми виконаної роботи і носити загальний характер у межах дисциплін спеціальності або спеціалізації, які опановувалися випускником. З дозволу голови ЕК запитання можуть задавати всі присутні на захисті.
Після відповідей на питання секретар ЕК зачитує відгук керівника та рецензію. Завершується захист відповіддю здобувача вищої освіти на зауваження у відгуку та рецензії.

6.14. Порядок атестації осіб за наслідками виконання комплексних випускних кваліфікаційних робіт регламентується окремим Положенням.

6.15. Оцінювання захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) здобувачів вищої освіти відбувається в такому порядку:

  • ЕК виставляє оцінку за 100-бальною шкалою;
  • ЕК переводить виставлену оцінку в оцінку за національною шкалою оцінювання та шкалою ЄКТС:

Оцінка за 100- бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС Результат виконання завдання

90 – 100

відмінно

A

відмінне виконання з незначними помилками

85 – 89

добре

B

вище середніх стандартів, але з деякими помилками

75 – 84 добре C в цілому змістовна робота зі значними помилками
65 – 74 задовільно D чітко, але зі значними недоліками
60 – 64 задовільно E виконання відповідає мінімальним критеріям
менше 60 балів незадовільно FX, F  виконання не відповідає мінімальним критеріям
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.