• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Положення про атестацію

5.8. Екзаменаційні білети містять питання, що відповідають програмам комплексного кваліфікаційного екзамену, та укладаються за встановленою в Університеті формою.

5.9. Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного екзамену визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид (компоненту) екзаменаційних завдань, якщо інше не визначене порядком проведення іспиту. Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного екзамену є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за екзамен в цілому.

5.10. З метою контролю процедури атестації здобувачів вищої освіти за формою комплексного кваліфікаційного екзамену ректор має право запроваджувати заходи з перевірки її організації та проведення через незалежне формування змісту екзаменаційних білетів, створення контрольних груп з незалежної перевірки його тестових (письмових) компонент тощо.

5.11. Складання комплексного кваліфікаційного екзамену проводиться в приміщеннях Університету.

6. АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

6.1. До атестації у формі випускної кваліфікаційної роботи (проекту) допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно завершили теоретичний курс навчання та виконали усі види практичної підготовки, передбачені навчальним планом.

6.2. Виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів) має на меті: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності (напряму підготовки) та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.

6.3. Здобувач вищої освіти має право вибрати тему випускної кваліфікаційної роботи (проекту) із переліку тем, запропонованих випусковою кафедрою, або запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розроблення. В останньому випадку вибір теми випускної кваліфікаційної роботи (проекту) він здійснює шляхом написання заяви на ім’я завідувача випускової кафедри та, за необхідності, подає лист-погодження від керівництва підприємства (організації, установи), яке є базою його переддипломної практики.
Керівниками випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти призначаються особи з числа науково-педагогічних працівників (професорів, доцентів) випускової кафедри або висококваліфікованих фахівців виробничих, наукових і проектних організацій тощо.
Керівник формує завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) (Додаток 6), консультує здобувача вищої освіти та надає письмовий відгук щодо характеристики роботи здобувача вищої освіти під час її виконання. Завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) містить вхідні дані для роботи, перелік питань, які необхідно розглянути в роботі, перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі виконання, календарний план виконання роботи та термін її завершення і подання до захисту тощо. Завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) затверджує завідувач кафедри.
Рецензування випускних кваліфікаційних робіт (проектів) проводять науково-педагогічні (професори, доценти) та наукові працівники, як правило, інших кафедр університету, висококваліфіковані фахівці відповідної галузі знань, виробничих, наукових і проектних організацій, науково-педагогічні і наукові працівники інших вищих навчальних закладів.

6.4. Теми, керівники та рецензенти обраних здобувачами вищої освіти випускних кваліфікаційних робіт (проектів) затверджуються наказом ректора не пізніше, як за три місяці до початку їх захисту, передбаченого графіком освітнього процесу. Проекти наказів формують відповідні деканати на основі поданої випусковими кафедрами інформації про теми робіт, їх керівників і рецензентів (Додаток 7).

6.5. Порядок виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт (проектів), вимоги до їхньої структури та обсягу тощо випускові кафедри регламентують відповідними методичними рекомендаціями, оновлення яких здійснюється не рідше одного разу на три роки. Оформлення пояснювальних записок до випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.