• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Положення про атестацію

Примітка: За наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни у зведену відомість про виконання навчального плану заноситься середня зважена оцінка з округленням її до цілого значення, а при бальній системі оцінок виводиться середня зважена оцінка відповідно до кількості балів, здобутих студентом з певної дисципліни.

  • програму комплексного кваліфікаційного екзамену;
  • технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали, необхідні для використання здобувачами вищої освіти під час підготовки до атестації;
  • мотивовані подання випускової кафедри щодо надання рекомендації про видачу здобувачам вищої освіти дипломів з відзнакою та, за необхідності, про надання випускникам за рівнем магістр та освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліст рекомендацій для вступу до аспірантури;
  • інші документи (накази, розпорядження, довідки тощо), що необхідні для забезпечення роботи ЕК.

Після завершення роботи ЕК секретар зобов’язаний:

  • упродовж трьох робочих днів подати до навчального відділу Університету протоколи засідання ЕК, які зшиваються і зберігаються протягом 3 років та передаються в установленому порядку до архіву університету;
  • упродовж п’яти робочих днів подати на випускову кафедру, до навчального відділу Університету та у деканат факультету (навчально- наукового інституту) звіт голови ЕК про результати складання комплексних кваліфікаційних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів);
  • упродовж п’яти робочих днів передати у деканат факультету (навчально-наукового інституту, центру) оформлені залікові книжки і письмові роботи випускників (за умови проведення екзамену у тестовій (письмовій) формі), які мають бути заклеєні в конверти, завірені підписами всіх членів ЕК;
  • не пізніше трьох місяців здати в архів випускні кваліфікаційні роботи (проекти).

4.9. Секретар ЕК несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення протоколів засідання ЕК та інших документів про її роботу. Виправлення у документах ЕК не допускаються.

4.10. Оплата праці голови та членів ЕК, які не працюють в університеті, здійснюється за погодинною формою відповідно до чинного законодавства. Участь у роботі ЕК членів комісії від Університету планується як навчальна робота.

5. АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

5.1. До атестації у формі комплексного кваліфікаційного екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно завершили теоретичний курс навчання та виконали усі види практичної підготовки, передбачені навчальним планом.

5.2. Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться за індивідуальними завданнями, як комплексна перевірка рівня знань, умінь та навичок здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним компетентностей до стандартів вищої освіти.

5.3. Програму комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності (напряму підготовки) розробляє випускова кафедра, розглядає вчена рада факультету (навчально-наукового інституту) і затверджує ректор університету.

5.4. Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, за якими формується програма комплексного кваліфікаційного екзамену, визначається стандартом вищої освіти відповідної спеціальності й освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою, а їх кількість не повинна перевищувати шести за освітнім рівнем бакалавра або чотирьох за рівнем магістр та освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

5.5. Декан факультету (директор навчально-наукового інституту) організовує оприлюднення програм комплексного кваліфікаційного екзамену на інформаційних стендах протягом першого місяця семестру проведення атестації.

5.6. Форма та методика проведення екзамену (усно, письмово, тестування чи поєднання цих форм) затверджуються ректором за поданням декана факультету (директора навчально-наукового інституту).
Максимальна тривалість тестової (письмової) компоненти комплексного кваліфікаційного екзамену становить дві астрономічні години, усної компоненти – 30 хвилин.

5.7. Екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповідей на завдання, переліки наочного приладдя і матеріалів, якими дозволено користуватися здобувачам вищої освіти під час проведення атестації, розробляють випускові кафедри, які не пізніше як за місяць до початку роботи ЕК зі складання комплексних кваліфікаційних екзаменів подають відповідні документи на затвердження декану факультету (директору навчально-наукового інституту).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.