• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Положення про атестацію

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕК

4.1. Розклад роботи ЕК (Додаток 4) затверджує перший проректор на підставі подання декана факультету (директора навчально-наукового інституту, центру). Розклад роботи ЕК узгоджується з головою ЕК, навчальним відділом Університету та оголошується не пізніше, як за місяць до початку проведення атестації.
Позачергове засідання ЕК може бути скликане за наказом ректора в особливих випадках за наявності відповідних підстав.

4.2. Проведення усних екзаменів та захистів випускних кваліфікаційних робіт планується, як правило, в екзаменаційних групах не більше 12 осіб протягом одного дня роботи ЕК.
При складанні екзамену у тестовій (письмовій) формі допускається об’єднання не більше п’яти екзаменаційних груп за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки).
Інтервал між екзаменами у кожній екзаменаційній групі повинен складати не менше трьох календарних днів.

4.3. Документом, що надає дозвіл здобувачеві вищої освіти на допуск до атестації є службове розпорядження декана факультету (директора навчально- наукового інституту, центру), видане за поданням завідувачів випускових кафедр і заступника декана (директора) з навчальної роботи.
Цим розпорядженням одночасно затверджується склад екзаменаційних груп з числа здобувачів вищої освіти, що виконали всі вимоги навчального плану з відповідної спеціальністі (напрямом підготовки) і допускаються до проходження атестації.

4.4. Складання комплексних кваліфікаційних екзаменів та захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів) проводиться на відкритому засіданні ЕК за участі не менше двох третин її складу та обов’язкової присутності її голови. Тривалість засідання ЕК не повинна перевищувати шести астрономічних годин на день.

4.5. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при складанні комплексних кваліфікаційних екзаменів або захисті випускної кваліфікаційної роботи (проекту), а також про присвоєння здобувачам вищої освіти кваліфікації та видання випускникам дипломів (ординарного чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. Оцінки виставляє кожен член ЕК. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є вирішальним.

4.6. Якщо результати складання здобувачем вищої освіти комплексного кваліфікаційного екзамену або захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) не відповідає вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про те, що така особа не пройшла атестацію і у протоколі засідання ЕК їй проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 балів).

4.7. Усі засідання екзаменаційної комісії оформлюються протоколами за встановленою формою (Додаток 5), де відображаються:

 • запитання, поставлені особі, що проходить атестацію;
 • оцінка, отримана здобувачем вищої освіти під час атестації за шкалами: 100 бальною, національною та ЄКТС;
 • рішення комісії про присвоєння здобувачеві вищої освіти кваліфікації за відповідною галуззю знань, спеціальністю і рівнем освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та про видачу йому диплома (ординарного чи з відзнакою);
 • рішення комісії про надання випускнику за рівнем магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст рекомендацій для вступу до аспірантури.

Протокол підписує голова і члени екзаменаційної комісії.

4.8. З метою забезпечення якісної роботи комісії, секретар ЕК до початку її роботи готує або отримує:

 • необхідну кількість бланків протоколів засідання ЕК;
 • копію наказу (або витяг з наказу) ректора Університету про затвердження персонального складу ЕК;
 • затверджений у встановленому порядку розклад роботи ЕК;
 • залікові книжки випускників – здобувачів вищої освіти;
 • списки здобувачів вищої освіти, допущених до атестації;
 • розподіл здобувачів вищої освіти на екзаменаційні групи;
 • зведені відомості успішності здобувачів вищої освіти, що проходять атестацію;
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.