• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Положення про атестацію

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.
ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. За кожною спеціальністю ЕК створюється як єдина комісія для денної, вечірньої та заочної форм навчання.
За великої кількості випускників можуть створюватись декілька комісій з однієї спеціальності (напряму підготовки), а за малої (до 6 осіб включно) – спільна комісія для споріднених спеціальностей (напрямів підготовки).

3.2. ЕК створюється наказом ректора (Додаток 1) і діє протягом календарного року у складі голови, заступника голови (за необхідності) і членів комісії.

3.3. Голови екзаменаційних комісій призначаються ректором університету за поданням деканів факультетів (директорів навчально-наукових інститутів) з числа провідних фахівців відповідних галузей знань чи науки, представників державних та недержавних  підприємств, установ,  наукових  чи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які готують фахівців за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки). Одна і та сама особа може бути головою екзаменаційної комісії не більше трьох років підряд.
За необхідності, заступником голови ЕК може призначатись завідувач кафедри.

3.4. Члени ЕК призначаються з числа деканів факультетів (директорів навчально-наукових інститутів) або їх заступників, завідувачів кафедр, професорів, доцентів та науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або вчене звання, провідних фахівців підприємств, організацій та установ. До складу ЕК можуть включатися представники роботодавців та їх територіальних або галузевих об’єднань.
Чисельність складу ЕК з прийому комплексного кваліфікаційного екзамену чи із захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) становить не більше чотирьох осіб, в окремих випадках (створення спільної комісії для споріднених спеціальностей (напрямів підготовки)) вона може бути збільшена до шести осіб.

3.5. Обов’язки голови ЕК:

 • ознайомлення усіх членів ЕК з їх правами та обов’язками;
 • доведення до членів ЕК основних завдань та вимог щодо атестації здобувачів вищої освіти, особливостей її організації та проведення, критеріїв оцінювання якості підготовки випускників, розкладу роботи ЕК;
 • забезпечення роботи ЕК відповідно до затвердженого розкладу;
 • керівництво роботою ЕК під час захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) чи складання комплексних кваліфікаційних екзаменів, участь в обговоренні результатів атестації, виставленні оцінок, вирішенні питання присудження кваліфікації;
 • розгляд звернень здобувачів вищої освіти з питань проведення атестації;
 • контроль роботи секретаря ЕК щодо підготовки необхідних документів до початку роботи ЕК комісії та оформлення протоколів засідань комісії;
 • складання звіту про роботу ЕК.

3.6. Секретарем ЕК з кожної спеціальності (напряму підготовки) призначається працівник випускової кафедри або представник деканату факультету (навчально-наукового інституту, центру). Свої обов’язки він виконує у робочий час за основною посадою.
Науково-педагогічний працівник, який виконує обов’язки секретаря ЕК, фіксує їх виконання у своєму індивідуальному плані роботи та її обліку у розділі «Організаційна робота».

3.7. З метою утворення ЕК завідувач випускової кафедри готує на ім’я ректора університету подання з пропозиціями щодо персонального складу та голів ЕК (Додаток 2), яке надає до навчального відділу університету до кінця жовтня року, який передує року початку роботи ЕК. До цього подання додаються документи щодо претендента на посаду голови ЕК:

 • заява на ім’я ректора Університету від претендента на посаду голови ЕК (Додаток 3);
 • копія паспорта (1, 2 і 11 сторінки) та ідентифікаційного номера;
 • копії документів про вищу освіту, присвоєння наукових ступенів і вчених звань;
 • дозвіл від керівника підприємства, організації, установи, де працює претендент на посаду голови ЕК за основним місцем роботи, на виконання ним обов’язків голови ЕК в Університеті (на офіційному бланку з печаткою).

3.8. Наказ про персональний склад ЕК видається ректором Університету за місяць до початку роботи ЕК. Підставою для внесення змін до персонального складу ЕК може бути: довготривале відрядження, стаціонарне лікування, інші поважні причини.

3.9. Члени ЕК беруть участь в засіданнях і є екзаменаторами з дисциплін комплексного кваліфікаційного екзамену.

3.10. У випадку, коли голова ЕК тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), його обов’язки виконує заступник голови ЕК або за поданням декана факультету (директора навчально-наукового інституту, центру) ректор призначає виконуючого обов’язки голови з числа членів ЕК.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.