• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Положення про атестацію

Затверджено
Вченою радою
ДНУ імені Олеся Гончара
«14» травня 2015 р. протокол № 11

ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Це положення визначає порядок атестації здобувачів вищої освіти формування та організації роботи екзаменаційних комісій у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (далі – Університет). Положення розроблено відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», інших нормативних актів, документів Міністерства освіти і науки України та Університету.

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.
Атестацію особи, яка здобуває ступінь бакалавра чи магістра (спеціаліста), здійснює екзаменаційна комісія (далі – ЕК) після завершення нею теоретичної та практичної підготовки на певному рівні вищої освіти.

1.2. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня здатності особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через її знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості.

1.3. Контроль за формуванням та організацією роботи ЕК здійснює ректор.

1.4. Форми та терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти визначаються відповідно до вимог відповідного стандарту вищої освіти та графіку освітнього процесу.

1.5. Завданнями ЕК є:

 • комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної фахової підготовки випускників Університету з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальним планам і програмам підготовки;
 • прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (ординарного чи з відзнакою);
 • вирішення питань про надання випускникам за рівнями вищої освіти спеціаліст і магістр рекомендацій до вступу в аспірантуру;
 • розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки).

1.6. Результати під час проведення атестації оцінюються за 100- бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

2. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2.1. Формами атестації здобувачів вищої освіти є:

 • комплексний кваліфікаційний екзамен;
 • випускна кваліфікаційна робота (проект).

2.2. Комплексний кваліфікаційний екзамен здобувачів вищої освіти –  це підсумковий контроль рівня знань, умінь та навичок випускника Університету, які він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним компетентностей нормативним вимогам.

2.3. За рівнями вищої освіти передбачаються такі види випускних кваліфікаційних робіт (проектів), виконання і захист яких відбувається на завершальному етапі навчання:

 • дипломна робота (проект) за рівнем бакалавра;
 • дипломна робота  (проект)   за   освітньо-кваліфікаційним  рівнем спеціаліста;
 • дипломна робота за рівнем магістра.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.